Privacyverklaring Zonnesteen Kindercoaching
Zonnesteen Jeugdcoaching, gevestigd (postadres) aan Korenland 18, 3958 EZ te Amerongen, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens, zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
Zonnesteen Jeugdcoaching, Korenland 18, 3958 EZ, Amerongen
www.zonnesteenjeugdcoaching.nl, info@zonnesteenjeugdcoaching.nl, 06 50469443

Persoonsgegevens die wij verwerken:
Zonnesteen Jeugdcoaching verwerkt uw persoonsgegevens, doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.
Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
– Voor- en achternaam
– Geslacht
– Geboortedatum
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres
– Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door informatieaanvraag via het contactformulier van de website, in correspondentie en telefonisch.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken:
Zonnesteen Jeugdcoaching verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u:
- gezondheid, indien van toegevoegde waarde voor het coachproces
- gezinssituatie, indien van toegevoegde waarde voor het coachproces
- gegevens van personen jonger dan 16 jaar, in geval van het volgen van een coachtraject en/of training
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent, dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@zonnesteenjeugdcoaching.nl, dan verwijderen wij deze informatie.


Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Zonnesteen Jeugdcoaching verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
– Verzorgen van een coachtraject
– U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
– Om diensten te kunnen leveren (coaching)

Geautomatiseerde besluitvorming:
Zonnesteen Jeugdcoaching neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen.
Hoe lang we persoonsgegevens bewaren:
Zonnesteen Jeugdcoaching bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende categorieën van persoonsgegevens:
persoonsgegevens minimaal 5 jaar en maximaal 15 jaar, minimaal wettelijke termijn, maximaal
termijn i.v.m. vragen e.d. cliënten
Personalia minimaal 5 jaar en maximaal 15 jaar, minimaal wettelijke termijn, maximaal
termijn i.v.m. vragen e.d. cliënten
Adres minimaal 5 jaar en maximaal 15 jaar, minimaal wettelijke termijn, maximaal
termijn i.v.m. vragen e.d. cliënten
Verslagen coachsessies minimaal 5 jaar en maximaal 15 jaar, minimaal wettelijke termijn, maximaal
termijn i.v.m. vragen e.d. cliënten

Delen van persoonsgegevens met derden:
Zonnesteen Jeugdcoaching verstrekt uitsluitend aan derden, na overeenstemming met u en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken:
Zonnesteen Jeugdcoaching gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen:
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Zonnesteen Jeugdcoaching en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent, dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.
U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@zonnesteenjeugdcoaching.nl
Om er zeker van te zijn, dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.
Zonnesteen Jeugdcoaching wil u er tevens op wijzen, dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen:
Zonnesteen Jeugdcoaching neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft, dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@zonnesteenjeugdcoaching.nl