Algemene voorwaarden Coaching van kinderen, jongeren, ouders en Rots en Water training bij Zonnesteen Jeugdcoaching   te Amerongen.

1. Algemeen
Judith van der Poel |” Zonnesteen Jeugdcoaching “ (hierna: Judith van der Poel), gevestigd in Amerongen, is opgericht door Judith van der Poel en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Utrecht onder nummer 70644128. Judith van der Poel biedt coaching en begeleiding aan jeugdigen (vanaf vier jaar) en hun ouders, en geeft Weerbaarheids- en sociale vaardigheden training Rots en Water. 

2. Toepasselijkheid
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle mondelinge en schriftelijke overeenkomsten van of met Judith van der Poel en alle daarmee verband houdende handelingen, zowel van voorbereidende als uitvoerende aard. In het kennismakingsgesprek met de ouder(s) wordt naar deze algemene voorwaarden verwezen.

3. Coaching Overeenkomst
Voor kinderen onder de 18 jaar geldt dat, indien van toepassing, beide gezaghebbende ouders akkoord moeten gaan met de coaching van hun kind. Daarom wordt de Coaching Overeenkomst getekend door de gezaghebbende ouder(s) en Judith van der Poel, waarmee toestemming wordt gegeven voor de begeleiding van het kind. De opdracht-gevende gezaghebbende ouder draagt er zorg voor, dat de andere gezaghebbende ouder wordt geïnformeerd over de begeleiding en hier zijn/haar toestemming voor geeft. Hij/zij gaat ermee akkoord dat, indien de andere ouder op enige wijze bezwaren maakt tegen de coaching of anderszins, hij/zij de consequenties daarvan op zich neemt. Judith van der Poel kan hier niet verantwoordelijk voor worden gehouden.

4. Uitvoering van de overeenkomst: de coaching sessies
Judith van der Poel zal haar werkzaamheden naar beste inzicht en vermogen verrichten en daarbij de zorgvuldigheid in acht nemen die van een kindercoach verwacht mag worden. Het kind is de cliënt. Judith van der Poel werkt in dienst van de belangen van het kind en volgens de Rechten van het Kind. Het coachingstraject start met een kennismakingsgesprek met de ouder(s) en in overleg met de ouder(s) wordt bepaald of het kind hierbij aanwezig is. Een kind- of oudersessie duurt 60 to 90 minuten, tenzij anders overeengekomen. Op verzoek van de ouder(s) kan een observatie of verslaglegging worden gedaan. In overleg wordt de benodigde tijd ingeschat, geregistreerd en gefactureerd aan de ouder(s), op basis van het tarief voor kindercoaching. Het traject wordt beëindigd in overleg met het kind, de ouder(s) en kindercoach.

5. Investering en betalingsvoorwaarden
De actuele tarieven voor kindercoaching staan vermeld op de website www.zonnesteenjeugdcoaching.nl en/of op te vragen bij Judith van der Poel. Alle prijzen zijn inclusief 21% BTW en reiskosten tot 10 kilometer.  Bij afspraken op een andere locatie vanaf 10 km t.o.v. locatie te Amerongen worden er reiskosten in rekening gebracht van €0,19 per km en reistijd vanaf 10 km (per uur) € 25,00. Kort telefonisch overleg en e-mailcontact zijn inbegrepen bij de kindercoaching. Wanneer er meer tijd nodig is, wordt er een afspraak gemaakt. Bij een losse sessie wordt de factuur na de sessie verstuurd aan de ouder(s) met een betalingstermijn van 14 dagen. Bij een Training wordt na de eerste les de factuur verstuurd met daarop het totaalbedrag van de Training. Deze factuur dient binnen 14 dagen na factuurdatum betaald te worden (tenzij anders overeengekomen) door het bedrag over te maken of contant te betalen. Wanneer niet binnen de betalingstermijn is betaald, wordt er een betalingsherinnering verstuurd. Bij het uitblijven van betaling is Zonnesteen Jeugdcoaching gerechtigd verdere begeleiding op te schorten, totdat er aan de betalingsverplichting is voldaan. Middels de beroepsorganisatie Adiona kan zo nodig een beroep gedaan worden op het Adiona KinderCoachFonds

 

6. Verplaatsen of afzeggen van een afspraak
Tijdig verzetten van de afspraak per e-mail of telefoon is mogelijk. Bij verhindering kan een sessie tot 24 uur voor aanvang van de afspraak kosteloos worden geannuleerd. Bij annulering binnen 24 uur worden de kosten voor de afspraak (tarief coaching sessie) in rekening gebracht. Bij annulering binnen 24 uur door ziekte wordt een andere afspraak gepland en geen extra kosten in rekening gebracht.

 

7. Vertrouwelijkheid en privacy
Zonnesteen Jeugdcoaching verplicht zich tot geheimhouding van alles wat er besproken is tijdens of in het kader van de coaching sessies, tenzij een wettelijke plicht tot bekendmaking geldt. Het coachingstraject wordt altijd besproken met de ouder(s). Inhoudelijke informatie vanuit de coaching wordt in de oudergesprekken alleen naar voren gebracht in overleg met het kind. Voor overleg met derden in het belang van de cliënt, wordt altijd eerst toestemming gevraagd aan de ouder(s).

8. Aansprakelijkheid
Ouders zijn mede zelf verantwoordelijk voor het behaalde resultaat ter verbetering, evenals voor de beslissingen die worden gemaakt door de ouder(s) met betrekking tot zichzelf en het kind. De aansprakelijkheid van Zonnesteen Jeugdcoaching is ten allen tijde beperkt tot maximaal het bedrag dat is betaald aan Zonnesteen Jeugdcaoching / Judith van der Poel in het kader van de Coaching Overeenkomst.

9. Toepasselijk recht en geschillen
Op alle rechtsbetrekkingen is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing. Bij een klacht wordt de ouder(s) verzocht om binnen 14 dagen na de situatie contact op te nemen met Zonnesteen Jeugdcoaching, zodat er een oplossing kan worden gevonden voor de situatie.
Eventuele kosten zijn voor eigen rekening van de ouder(s).

10. Vindplaats en wijziging voorwaarden
Deze voorwaarden zijn geplaatst op www.zonnesteenjeugdcoaching.nl. Van toepassing is steeds de versie zoals die geldt ten tijde van het tot stand komen van de Coaching Overeenkomst bij Zonnesteen Juegdcoaching.